ඔබ අපි සමග එකතු වීමෙන් පසු Software එක ගැන පුහුණුවක් ලැබේ අපෙන්.