ඔයාගේ සියලුම විස්තර සහිත CV එකක් email මගින් අපිට එවන්න පහත සඳහන් Email එකට syzygytechno@gmail.com. ඔබව අප විසින් තෝරාගත් පසු දැනුම් දෙනු ලැබේ.