ඔබේ හැකියාවට මෙන්න ඉඩක්, දක්ෂ කෙනෙකුට වැඩි මහන්සියකින් තොරව ලක්‍ෂ ගණන්  උපයාගණන්න පුළුවන්, අපි කිසිම ආයෝජනයකින් තොරව හදුන්වා දෙන්නේ ඉතා වටිනා Software’s වර්ග 2ක්;

  • එක Software එකකින් ඔබට රු.18,750/= ද ලැබේ. (50% ක ලාභයක් ඔබට). (දිනකට එකක් කල විට දින 30ට Software 30ක් ඔබට ලැබෙන ආදායම වන්නේ රු. 562,500/=)
  • අනිත් Software එක අවම වශයෙන් දිනකට  2ක් ඔබ විසින් විකුණුම් කලොත් දින 30 ක් වෙනකොට  Software 60ක් ඔබ විසින් විකුනුම් කරලා. එකෙන් ඔබට 30%ක ලාභයක් ලැබෙනු ඇත. (දවකට 2ක් කලොත් දින 30ට Software 60ක් ඔබට ලැබෙන ආදායම වන්නේ රු.135,000/=)