ඔව් ඔයාගේ ප්‍රදේශයේම සිටම සහ ගෙදර සිටම හෝ ඕනෑම තැනක සිට උනත් කරන්න පුළුවන්. ආයතනයට පැමිනීම අවශ්‍ය නැත.